Erfrecht Nederland

Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

Artikel 1

1. Erfrecht Nederland (als merknaam van Scheepers Financieel Advies & Planning BV)

Onder Scheepers Financieel Advies & Planning BV wordt verstaan de binnen de vennootschap en/of samenwerkingsverband werkzame dienstverlener(s) en eventuele kantoorgenoten, die (mede)met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

2. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

3. Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Scheepers Financieel Advies & Planning BV zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Scheepers Financieel Advies & Planning BV is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Scheepers Financieel Advies & Planning BV.

2. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van Scheepers Financieel Advies & Planning BV voor.

TARIEVEN EN MEERWERK

Artikel 3

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Scheepers Financieel Advies & Planning voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Scheepers Financieel Advies & Planning schriftelijk anders is overeengekomen in een overeenkomst van opdracht waarbij de opdracht tegen een vaste prijs wordt aangenomen door Scheepers Financieel Advies & Planning.

2. Scheepers Financieel Advies & Planning werkt altijd tegen een vooraf vastgestelde all-in prijs welke is vastgelegd in een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever. Enkel de in deze overeenkomst vermelde kosten zullen door Scheepers Financieel Advies & Planning in rekening worden gebracht.

3. In geval van meerwerk zal Scheepers Financieel Advies & Planning dit meerwerk altijd vooraf communiceren aan opdrachtgever. Ook dit meerwerk zal alsdan worden vastgelegd in een (aanvullende) overeenkomst van opdracht.

4. Scheepers Financieel Advies & Planning is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan één (1) maand, tussentijds te declareren.

5. Uitgebrachte offerten hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet anders vermeld.

NIET DOORGEGANE DIENSTVERLENING

Artikel 4

Bij niet doorgegane dienstverlening is Scheepers Financieel Advies & Planning enkel bevoegd de ontbindingsvergoeding te factureren zoals deze is vastgelegd in de door beide partijen ondertekende overeenkomst van opdracht.

Scheepers Financieel Advies & Planning is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Scheepers Financieel Advies & Planning en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, alsmede de aan Scheepers Financieel Advies & Planning doorberekende kosten/verschotten, tenzij tussen de opdrachtgever en Scheepers Financieel Advies & Planning schriftelijk anders is overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Scheepers Financieel Advies & Planning verschuldigd zijn.

2. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Scheepers Financieel Advies & Planning verstrekte informatie.

Scheepers Financieel Advies & Planning kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

Scheepers Financieel Advies & Planning behoudt zich het recht voor het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

BETALING

Artikel 7

In alle gevallen, tenzij anders vermeld, dient betaling van honorarium, eventuele verschotten en declaraties van Scheepers Financieel Advies & Planning te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum.

RETENTIERECHT

Artikel 8

Scheepers Financieel Advies & Planning is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat hem zijn opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.

KOSTEN VAN INVORDERING

Artikel 9

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Scheepers Financieel Advies & Planning vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door Scheepers Financieel Advies & Planning bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.

Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd.

De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

De gerechtelijke kosten door Scheepers Financieel Advies & Planning gemaakt, zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

WERKZAAMHEDEN

Artikel 10

1. De werkzaamheden zullen door Scheepers Financieel Advies & Planning worden verricht met inachtneming van de voor hem als financieel dienstverlener geldende wettelijke en andere voorschriften.

2. Op de dienstverlening door Scheepers Financieel Advies & Planning is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.

In dit kader kan Scheepers Financieel Advies & Planning ondermeer verplicht zijn:

– in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek ondermeer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijenmelding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

KLACHTEN

Artikel 11

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens Scheepers Financieel Advies & Planning zal hij deze klachten eerst aan Scheepers Financieel Advies & Planning naar voren brengen.

Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

– de burgerlijke rechter

AANSPRAKELIJKHEID VAN Scheepers Financieel Advies & Planning

Artikel 12

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Scheepers Financieel Advies & Planning gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Scheepers Financieel Advies & Planning aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Scheepers Financieel Advies & Planning aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hembij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1 tot en met 2 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de zaakwaarnemer van Scheepers Financieel Advies & Planning en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

4. Scheepers Financieel Advies & Planning is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Scheepers Financieel Advies & Planning.

Indien en voorzover deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Scheepers Financieel Advies & Planning er van uit en bevestigt hij zonodig bij deze dat alle hem gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

COMMUNICATIE VIA E-MAIL

Artikel 13

De opdrachtgever stemt ermee in, dat in het kader van de uitvoering van de opdracht mede per e-mail wordt gecommuniceerd. De opdrachtgever is ermee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

RECHTSKEUZE / INGANGSDATUM/ KENNISNEMING

Artikel 14

1. Op de rechtsverhouding tussen Scheepers Financieel Advies & Planning en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Scheepers Financieel Advies & Planning en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van tien november tweeduizend tien (10/11/2010) en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap.

3. De algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.

 

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.